Odalbyn Vigge


Få välhävdade ängar i Medelpad är belägna i gammal järnåldersbygd. De storblockiga ängsbackarna i Vigge, Stöde socken, är ett undantag.

Byn är belägen i en avsides bergstrakt cirka 1 mil söder om centralorten Stöde i Ljungandalen.

Järnåldersgravar och rester av ett medeltida kapell finns intill den cirka 2 hektar stora ängen. Ängen sluttar mot sydväst och vilar på rik morän.

Torra staggkullar omväxlar med fuktigare partier, där jordtungorna trivs. Ängsbackarna i Vigge har en mycket lång hävdtradition.

Enligt markägaren upphörde lieslåttern omkring 1960. Därefter har fårbete skett. Liksom på andra ängar i Medelpad har

betet medfört erosion och en gödningseffekt.

Kummin, brännässlor och rikligt med rödsvingel känns främmande för ängsmarken och är en effekt av trettio års bete.

Sedan 1991 hävdas ängsbackarna återigen genom enbart slåtter.

På ängen i odalbyn Vigge har svampen dadelvaxskivling (Hygrocybe spadicea) och blomman finnögontröst

(Euphrasia rostkoviniana ssp. fennica) sina enda förekomster i Medelpad.

 

Källa:

Sundsvalls Mykologiska Sällskap