Storskifte i Vigge by år 1758-59

 

Från tidig medeltid till 1700-talets början var jorden delad i tegskifte med 1-, 2- eller 3-skiftesbruk, d v s ingen träda eller träda vartannat eller vart tredje år. Tegarna var långsmala för att alla skulle få lika mycket av olika slags jord och de låg utspridda och blandade med grannarnas jord. Detta gjorde att alla var beroende av varandra och att alla måste så och skörda på samma gång. Trädan användes till gemensamt bete. När befolkningen ökade och behovet av mat och kreatursfoder ökade under 1700-talet krävdes rationellare brukningsmetoder

Den 5 april 1757 utfärdades en förordning om hemmansägornas omläggning i storskifte. Därmed åsyftades, att varje delägare skulle få sina ägor på ett ställe eller åtminstone i så få skiften som möjligt. Förarbetet med detta jättelika lantmäteriföretag utfördes av överdirektören i lantmäterikontoret Jacob Faggot (1699-1777). Det gällde till en början endast uppodlade åkrar, hävdade ängsmarker och närbelägna hemskogar men var ett tillräckligt stort företag ändå. Det måste föregås av en noggrann revning (uppmätning), gradering och skattläggning av de gamla ägorna för att få en så rättvis nydelning som möjligt. Härför behövdes ett stort antal nya lantmätare för detta speciella ändamål, vilka därför kallades kommissionslantmätare till skillnad från de ordinarie lantmätarna.

 

I Vigge började storskiftet med att lantmätaren Eric Calwagen kom till byn den 31 augusti 1758 för att mäta upp byns åkrar och hemägor. Nästa år den 22 mars kom han tillbaka för att mäta upp byns skogsmark. Den 1 juni år 1759 var allting klart och parterna hade kommit överens.

De hemmansägarna i Vigge som storskiftet berörde var: Christopher Persson, Jon Olofsson och Olof Wiström.

Jon Olofsson och Olof Wiström var bröder och ägde tillsammans lika mycket mark som Christopher Persson. Bröderna bodde på västra sidan av Viggesjön, medan Christopher bodde på den östra sidan.

 

På länkarna nedan kan ni läsa hur skogsmarken (inklusive de ängar och sjöar som fanns där) delades år 1759. Kartan visar hur marken i byn delats upp mellan de tre parterna, men den visar också vad alla ängarna heter.

Vissa ord i texten var helt omöjliga för mig att förstå, antingen beror det på att jag inte kan tyda skrivstilen, eller så används inte ordet så ofta idag (vilket gör att jag inte förstår vad de skrivit). Dessa ord har jag i alla fall markerat med ett X. Jag har också försökt att använda mig av originalstavningen så långt som möjligt. Men ibland har jag moderniserat stavningen lite för att inte krångla till det allt för mycket.

Det finns garanterat fel i denna text så kopiera inget utan att kontrollera med orginalen eller med mig.

 

Skogsdelningen år 1759:

 

 

/Andreas Key

 

Källor:

http://www.trollhattebygden.se/2-1994.html

http://sydaby.eget.net/eng/nybond/storskifte.htm

http://www.lantmateriet.com