Charte Beskrifning

öfver

Wigge Bye Skog, belägen uti Medelpad

Tuna Pastorat och Stöde Socken

 

I ödmjukt följe af välloflige Landshöfdinge ämbetets gifne resolution den 22 nästvekne mars infandt sig undertecknad Landtmätare uti Wigge by, att therstedes förätta skogsdelning emellen grannarne Christopher Persson, Jon Olofsson och Olof Olofsson Wiström, som nu samtliga voro tilstädes, härvid infunno sig efter befallning 2ne ojäfacktige Nämndemän Ingemar Jönsson och Per Ingemarsson från Stöde Socken och Kjerfsta by, då för parterna uplästes förutnämnde resolution, och begärte the att skogmarken tillika med ängarna måtte them efter beqvämlighet blifva tilldälta, samt att skogsväxt och bördighet i det nogaste må observeras.

 

Sedermera uplästes Wälloflige Landshöfding ämbetets remiss, angående storskiftets delning uti åker och äng, såframt grannarna sig therom skulle förena, hvarå svarande parterne begärte någon betänketid; alltså togs med skogsmarkens affattande, då början skjedde med rågångarnes uppgående1.

 

Lit: Then 6 september uppgicks rågången1 mellan Wigge och Uslands bye skogar, då början skjedde vid.
   
a: Ett 5 stena 2, som skilljer byeskogen från allmänningen, och uppviste så väll Wigge
  som Uslands byemäm, en Härads synedom, aflagt vid tviste platsen then 20 september 1738,
  hvilken dels upprättadt och dels fastäldt efterföljande rå märken Uslands och Wigge byemän emellan.
   
b: Ett 3 stena rå som visar i sydväst till 5 stena röret3, samt i nord till nästa märke.
   
c: Ett 3 stena rå som visar till sjöstranden eller uti Kattis viken.
   
d: En omrösad sten lagd vid sjöstranden, härifrån går skillnaden öfver viken till
   
e: Pallsjö stenen, en stor sten, som står uti vatnet 75 alnar från norra sjöstranden,
  samt flat åfvan uppå, vidare går skillnaden till
   
f: Malbäcks fallet, hvarest låg vid bäcken en trubbig sten med en X(?) som X(?) till Pallsjö stenen,
  och therifrån går linien till
   
g: Tallås tjernen, hvarest skillnaden skall vara mitt uti Tjernen.
   
  Then 11 september företogs med rågångens uppgående mellan Wigge och Myssjö finn gård, då början skjedde vid Lit:g Tallås tjernen, hvarest parterna uppviste en rå läggning hållen 1684 den 19 och 20 september, samt en Härads Rättens dom utgifven på Tuna ting den 19 mars 1740 angående en af Myssjö man återwunden skogs tract till Wigge by, hvarom Myssjö man förmente sig äga fog hos Hans Kungliga Majestät söka återvinning; oansedt detta fortsattes med rågångarnes uppgående enligt förutnämnde rörläggnings brev, med hvilket 1715 års Landtmätare Charta är vorden jämförd och sträcker sig skillnaden ifrån Tallås tjernen till:
   
h: Dyrkull tjernen, och följer sedermera bäcken till
   
i: En stor trubbig sten lagd vid bäcken utan ordning, vidare skulle skillnaden sträcka sig
  söder om lång tjerns udden, men som inte märke therigen fants, kommo parterna så öfverens, att
  skillnaden skulle vara uti
   
k: Lång tjerns bäcke mynne, therifrån går linien till
   
l: Glöbacks stenen vid Siller tjerns bäcken, hwarest fants en stor sten omskolad av 4 smärre stenar,
  härifrån till
   
m: Svart Tjernen och therifrån till
   
n: Mardsjö sundet, ther åter skillnaden är mellan Krono och bye skogen, och sträcker sig
  vidare uti en rät linea till Lit:a eller Snåkullen.

 

Wigge den 15 spetember 1759

Erick Calwagen

Salomon Ahlström

 

År 1759 den 5 och 6 mars förrättades av undertecknad Landtmätare jemte Nämndemännen Carl Olofsson och Ingemar Jönsson i Kjerfsta by och Stöde socken, inmätning öfver Wigge bys sjöar, uti parternas närvaro, samt sedermera continuerades den 29 maj och följande dagar, med skogsmarken och ängarnes affattande uti parternas närvaro. Närvarande Nämndemännen Per Persson från Loo och Per Ingemarsson från Kjerfsta uti Stöde socken, då de derstädes varande skogs ängar befants vara av följande innehåll, samt efter åboernas eget uppgifvande och öfverenskommelse finns emellan, gifva följande höslag och skrindetale nämligen:

 

Nr

Ängarnas namn

Beskrivning

Tunnland4

Kappland5

Höskrinde tal

1.

Lång tjerns änge

gifver starr6 foder

1

 

0,5

2.

Giller tjern änge

gifver små starr

1

 

7

3.

Gråssjö änge

dito

8

16

9

4.

Gråsjö myran

gifver groft starr hö

6

 

3

5.

Björn myr änge

gifver smått starr hö

2

8

4

6.

Grafva mo änge

dito

 

16

1

7.

Måssa bäck änge

dito

1

16

1

8.

Ny änge

dito

1

16

2

9.

Svedje gälan

gifver smått starr och hårdvals hö

7

16

7

 

10.

Lill änge

dito

1

8

3

11.

Qvarn änge

gifver grönfoders hö

1

16

4

12.

Wåt änge

gifver godt grönfoders hö

1

24

4

13.

Högänge och slåttskiftena

gifver hära7 och bladvals hö

8

16

6

 

14.

Båthus dahlen

gifver smått starr foder

1

 

1,5

15.

La: och svart svedjan (?)

gifver hära och små starr

3

16

3

 

16.

Lill svedjan

gifver klyfvings(?) foder

1

8

1,5

17.

Sten svedjan

gifver hårdvals8

 

24

1

18.

Lång svedjan

Dito

5

 

6

19.

X(?) svedjan

gifver små starr

1

 

1,5

20.

Stor svedjan

dito

1

16

2

21.

Beck svedjan

dito

1

8

1

22.

Sans änge

gifver smått starrfoder

9

 

15

23.

Qvarn änge

gifver starr foder

4

 

9

24.

Å änge

gifver hära hö

1

 

1

25.

Berge änge

dito

1

 

1,5

26.

Östan sjö änge

gifver små starr och klyfvings foder

2

16

4

 

 

Summa

75

16

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Intagorna på skogsmarken

Tunnland

 

 

27

Christopher Perssons

innehålla tillsammans

12

 

 

28

Jon Olofsson

dito

9

 

 

29

Olof Wiströms

dito

3

 

 

 

 

Summa

24

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Båtsmans torpet

I anledning av åboernas öfverenskommelse samt Härad Rättens stadsfästelse detta år den 26 mars, intages dessa ägor icke uti delningen utan nyttjas till samfält behof. 

 

 

 

 

 

Intages icke uti denna delning, emedan de, jemte fäbodvallarna blefvo föledit år delade emellan åboerna.

31

Hemägorna

 

 

Fiskevattnen och Tjernorna på skogen

Wiggesjön och en del av Pallsjön innehåller 530 tunnland

Näs tjern och en del av den samma innehåller 29 tunnland

Gråss sjön innehåller 53 tunnland

Martjern innehåller 2 tunnland och 8 kappland

Svart tjern innehåller 1 tunnland

Gillertjern, den delen som ligger inom rågången innehåller 12 tunnland och 16 kappland

Dyrckel tjern, den delen som ligger inom rågången innehåller 2 tunnland

Tall ås tjern, den delen som ligger inom rågången innehåller 1 tunnland och 8 kappland

Totalt: 631 tunnland

 

Skogsmarken

Befants till större delen bestå av Tall, Björk och Gran skog, hvarest är tjenligt till rödnings land, som dock är nog uthuggit, men kan med tiden växa igen, emedan skogen är av god växtlighet och består af godt mulbete utom de trakter som äro bergiga, hvilket Chartan utvisar och är således hela skogens areala innehåll, då berg och onyttige myror derum begrips. Totalt 5199 tunnland och 16 kappland

 

Summa (hela byn): 5930 tunnland och 99,5 kappland

 

Sedan ovanstående uträkning och gradering var förrättad och uppläst uti parternas närvaro, tillsades dem det de skulle få tillfälle, att var för sig göra sina påminnelser, innan man började med tilldelningen, då de sade sig först och främst icke ha något att påminna vid själva kart beskrivningen, dess uträknande och graderande. Christopher Perssons son Hindric Christophersson påminte, det de hava öster om den delade åkern på näset 2ne tegeskiften som äro utsynade till uppbrukning, hvaremellan Olof Olofsson Wiström även har 2ne uppbrukade åkerskiften gränsande intill Christopher Perssons tilldelta åker, begärandes att sådant ville påses, på det var måtte få behålla sina skiften, eller och att han får göra byte med Olof Olofsson. Olof Olofsson Wiström och Jon Olofsson begärde det de vid delningen måtte få sina ägor tillsammans, både uti äng och skog, samt endast vilja varda skilda ifrån Christopher Persson och vordo de samteligen så överens, att sedan delningen för sig gådt, hvar och en getar på sin tilldelta skogstrakt. Christopher Persson påminte även ock, att så vida på östra sidan om byn är nog bergig mark, samt dessutom några odugliga myror vilka icke med hunnits för denna gången att affattas, bör med några tunnlands skog ersättas till den som får samma trakt uti sitt skifte. Jon Olofsson och Olof Olofsson påstod, att såvida Christopher Persson alldeles olagligen låtit sin torpare nedsätta sig på skogs näset, därest de nu för tiden äro boende, den samma måtte komma att bortflyttas och att ingen skogstrakt måtte bliva Christopher Persson derstädes tilldelt; då Christopher Persson sade sade sig icke annat förmoda, än att han får någon skogstrakt derstädes, hälst som han har tilldeldt åker på skogsnäset och dessutom Konungens Befallnings hafvandes fälte utslag af den 7 juni 1757 att få antaga torpare, hvaremot Olof Olofsson ytterligare påstod, att den åker de bruka och dem är tilldeldt på skogsnäset icke är gammal skatteåker, utan endast uppbrukade intagor; Christopher Persson svarade: att fast det icke är någon skatte åker, som brukas på näset, så är det dock gammal åker.

 

Fördelningen

I anledning av Charte beskrivningen och graderingen samt hvad Parterne på ömse sidor anfördt, fandt ämbetsmännen skjäligt, att fast åboernes enhälliga påstående var, det skog och äng delningen skulle för sig gå, så böra de dock samfält deltaga uti omkostningarne i fall Myssjö åboen skulle vinna hans Kongliga Majestäts Nådiga utslag till resning, angående den skogstrackt som genom Laga kraft vundna domar nu för tiden tillhörer Wigge åboerne; Och beträffande Christopher Persson anförande, det Olof Olofsson Wiström skall hafva 2ne uppodlade åkerskiften emellan dess tilldelta åker och uppbruks land, så fandt ämbetsmännen äfven rättvist, att såvida Christopher Persson tilldelta gamla åker ligger bredvid Olof Olofsson tilldelta åker skifte, som ungefärligen är 3/8 tunnland vidd, så böra de sålunda öfverens komma att de byta med varandra. Och alldenstund, de på intet sätt kunde emotsägas, att icke Christopher Persson uti alla tider häfdad uppå skogsnäset vester i sjön, äfvenväll har derstädes tilldeld gammal åker och uti anledning av Wälloflige Landshöfdinge ämbetets Laga kraft vundna utslag av den 7 juni 1757 låtit en Torpare sig nedsättja; Alltså fandt ämbetsmännen i stöd av Kongliga Majestäts i Nåder utfärdade skorskiftes Förordning av den 5 april 1757 det bör Christopher Persson, så mycken skog derstädes tilldelas, så att han kan vid mackt hålla stängselen, för de derstädes innehafvande ägor, dock att Jons Olofsson har fritt fedref(?) och kjör väg ut till sitt skogsskifte. Äfven fandt ämbetsmännen till slut skjieligt och rättvist, att så vida de uti Charte beskrifningen uppförda skogsängar icke äro av den beskafenhet, att de kunna delas åboerne emellan i anseende till dess areala innehåll, utan att man bör till grund taga det av åboerne uti enighet och sämja uppgivna skrindetal, så böra de tillika med deras intagor intagas uti skogs räkningen, dock så lagandes, det hvar åbo får behålla sin intaga, samt lika många skrindor hö efter dess skattetal. I anledning häraf kommer hvar och en att få följande utan afseende på graderingen nemligen:

 

Christopher Persson bör hafva uti skog, ängsmark och intagor efter 21. måls skatt 2649 tunnland och 16 kappland

Jon Olofsson och Olof Olofsson Wiström, böra äfvem hafva efter 21.5 måls skatt 2649 tunnland 16 kappland

(Alla tre tillsammans 5299 tunnland).

Christopher Persson bör hafva efter 21.5 mål höskrindor 49 3/4

Jon Olofsson och Olof Olofsson efter 21.5 mål höskrindor 49 3/4

 

I anseende hvad tilförne är anfördt, och äfven i anledning af graderingen kommer hvar och en att få följande nemligen:

 

A. Christopher Persson skattar för 21.5 mål.

Bekom uti skog, intagor och ängen mark 2660 tunnland och 16 kappland.

Fick alltså 40 tunnland skogmarck uti ärsättning för det han bekom uti sitt skifte en hop oduglige myror som berättades ligga wid Gråsssjö berget, och deremot togs de myror som ligga wester ut för skogmarck, emedan på dem bärgas stundom höö. Bekom skog på skogsnäset 29 tunnland (summa 2689 tunnland 16 kappland)

Härunder begripes äfven torparens intaga.

 

Bekom höskrindor 48. Kom således att brista 1 3/4 skrinda hö, emedan ämbetsmännen fandt nödigt, det wäg borde uttagas öfver de andre grannarnes hög änge ifrån Christopher Persson intaga dit gården nu flyttes. Och bör äfwen Christopher Persson skjäligen bekomma qwarnänge samt en del af wåtänge uti sitt skifte, fast de äro de bästa och ligga utförne åker afflöden, men i anseende del till at dess ängar äro långt på skogen belägna och äro altså besvärliga både med kjörslor och bärgning, fram för de andras, så borde han därigenom få sin ärsättning.

 

B. Jon Olofsson och Olof Olofsson skattar för 21.5 mål

Bekom uti skog, intagor och änges marck 2567 tunnland och 16 kappland. Bristade således 40 tunland skogmarck som Christopher Persson bekom i anseende till de odugliga myrorne Kom äfven att få skog på Näset 42 tunnland (totalt 2609 tunnland 16 kappland) 

Bekom höskrindor 57,5. Fick alltså 1 3/4 höskrinda uti ärsättning för det Christopher Persson bekom wäg öfver högänge.

 

Summa (alla): 5299 tunnland, 99,5 höskrindor

 

Sedermera fandt delningsmännen det åboerne på ömse sidor bekommit lika mycket af den bergiga och sterila marcken, så att ingendera kunde gifvas någon ärsättning, och beträffande fiske vattnen som icke blifvit emellan åboerne delade, så brukas de hedanefter som tillförne samfält. Äfvenväl böra de på Chartan utprickade wägar såsom oumgängeliga bibehållas och samfält nyttjas. Wid tilldelningen på skogsnäset ändrades den samma på det sätt, att Jon Olofsson och Olof Olofsson har fritt fädref(?) dock bör Christopher Persson få behålla sina 2ne Tegeskiften till dess han af Olof Olofsson får jemngodt efter öfverens kommelse samt fri wäg till de samma och bör Christopher Persson jemte de andra grannarne få taga myrgiödning utur myran såsom tilförne. Uti parternas närvaro nedsattes pålar uti ände linierna till dess Chartan warder stadsfäst, då wid liniernas upphuggning, rörläggningen kommer att för sig gå.

 

Wigge den 1 juni 1759  

Eric Calwagen

Per Persson i Wäster Lo Per Ingemarsson i Kierfsta

Med denne Förättning och Delning äro ej till alla delar nöjda, som med våra Namn

och Bomärken intygas

Christopher Persson Jon Olofsson Olof Wiström