A Christopher Perssons ägor efter storskiftet
B Jon Olofsson och Olof Wiströms ägor efter storskiftet
   
Lit: Then 6 september uppgicks rågången mellan Wigge och Uslands bye skogar, då början skjedde vid.
   
a: (Utanför kartan längst ner till vänster) Ett 5 stena 2, som skilljer byeskogen från allmänningen, och uppviste så väll Wigge
  som Uslands byemäm, en Härads synedom, aflagt vid tviste platsen then 20 september 1738,
  hvilken dels upprättadt och dels fastäldt efterföljande rå märken Uslands och Wigge byemän emellan.
   
b: Ett 3 stena rå som visar i sydväst till 5 stena röret3, samt i nord till nästa märke.
   
c: Ett 3 stena rå som visar till sjöstranden eller uti Kattis viken.
   
d: En omrösad sten lagd vid sjöstranden, härifrån går skillnaden öfver viken till
   
e: Pallsjö stenen, en stor sten, som står uti vatnet 75 alnar från norra sjöstranden,
  samt flat åfvan uppå, vidare går skillnaden till
   
f: (Utanför kartan) Malbäcks fallet, hvarest låg vid bäcken en trubbig sten med en X(?) som X(?) till Pallsjö stenen,
  och therifrån går linien till
   
g: Tallås tjernen, hvarest skillnaden skall vara mitt uti Tjernen.
   
  Then 11 september företogs med rågångens uppgående mellan Wigge och Myssjö finn gård, då början skjedde vid Lit:g Tallås tjernen, hvarest parterna uppviste en rå läggning hållen 1684 den 19 och 20 september, samt en Härads Rättens dom utgifven på Tuna ting den 19 mars 1740 angående en af Myssjö man återwunden skogs tract till Wigge by, hvarom Myssjö man förmente sig äga fog hos Hans Kungliga Majestät söka återvinning; oansedt detta fortsattes med rågångarnes uppgående enligt förutnämnde rörläggnings brev, med hvilket 1715 års Landtmätare Charta är vorden jämförd och sträcker sig skillnaden ifrån Tallås tjernen till:
   
h: Dyrkull tjernen, och följer sedermera bäcken till
   
i: En stor trubbig sten lagd vid bäcken utan ordning, vidare skulle skillnaden sträcka sig
  söder om lång tjerns udden, men som inte märke therigen fants, kommo parterna så öfverens, att
  skillnaden skulle vara uti
   
k: Lång tjerns bäcke mynne, therifrån går linien till
   
l: Glöbacks stenen vid Siller tjerns bäcken, hwarest fants en stor sten omskolad av 4 smärre stenar,
  härifrån till
   
m: Svart Tjernen och therifrån till
   
n: Mardsjö sundet, ther åter skillnaden är mellan Krono och bye skogen, och sträcker sig
  vidare uti en rät linea till Lit:a eller Snåkullen.

 

 

Nr

Ängarnas namn

Beskrivning

Tunnland4

Kappland5

Höskrinde tal

1.

Lång tjerns änge

gifver starr6 foder

1

 

0,5

2.

Giller tjern änge

gifver små starr

1

 

7

3.

Gråssjö änge

dito

8

16

9

4.

Gråsjö myran

gifver groft starr hö

6

 

3

5.

Björn myr änge

gifver smått starr hö

2

8

4

6.

Grafva mo änge

dito

 

16

1

7.

Måssa bäck änge

dito

1

16

1

8.

Ny änge

dito

1

16

2

9.

Svedje gälan

gifver smått starr och hårdvals hö

7

16

7

 

10.

Lill änge

dito

1

8

3

11.

Qvarn änge

gifver grönfoders hö

1

16

4

12.

Wåt änge

gifver godt grönfoders hö

1

24

4

13.

Högänge och slåttskiftena

gifver hära7 och bladvals hö

8

16

6

 

14.

Båthus dahlen

gifver smått starr foder

1

 

1,5

15.

La: och svart svedjan (?)

gifver hära och små starr

3

16

3

 

16.

Lill svedjan

gifver klyfvings(?) foder

1

8

1,5

17.

Sten svedjan

gifver hårdvals8

 

24

1

18.

Lång svedjan

Dito

5

 

6

19.

X(?) svedjan

gifver små starr

1

 

1,5

20.

Stor svedjan

dito

1

16

2

21.

Beck svedjan

dito

1

8

1

22.

Sans änge

gifver smått starrfoder

9

 

15

23.

Qvarn änge

gifver starr foder

4

 

9

24.

Å änge

gifver hära hö

1

 

1

25.

Berge änge

dito

1

 

1,5

26.

Östan sjö änge

gifver små starr och klyfvings foder

2

16

4

 

 

Summa

75

16

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Intagorna på skogsmarken

Tunnland

 

 

27

Christopher Perssons

innehålla tillsammans

12

 

 

28

Jon Olofsson

dito

9

 

 

29

Olof Wiströms

dito

3

 

 

 

 

Summa

24

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Båtsmans torpet

I anledning av åboernas öfverenskommelse samt Härad Rättens stadsfästelse detta år den 26 mars, intages dessa ägor icke uti delningen utan nyttjas till samfält behof. 

 

 

 

 

 

Intages icke uti denna delning, emedan de, jemte fäbodvallarna blefvo föledit år delade emellan åboerna.

31

Hemägorna