Vem var Mäster Olof i Vigge?

 

År 1769 skrev Magnus Nordenström en beskrivning över Stöde socken. Där berättar han om ett gammalt köpebrev:

 

Mäster Olof, Canik och scholemästare i Uppsala, war förmodeligen född här i socknen, hwilket jag slutit af köpe bref, af honom utgifvet 1523,

däruti han upplåter beskedlikan Man Peder Siwerson i Wigge x mark jord, liggande i förenämnde Wigge och Stöde socken, för sex mark pändja,

och hvarföre han sig samma jord afhänder.


Redan år 1769 var detta köpebrev 246 år gammalt, ungefär som från år 1769 fram tills idag. Magnus Nordenström verkar ha sett detta köpebrev, så vi kan

nog utesluta att det bara är påhittat.

Vem var då denna Olof? Han verkar ha ägt mark i Vigge, det är säkert i alla fall. Denna mark sålde han sedan år 1523 till en Peder Siwerson i Vigge.

Peder Siwerson kan ha varit densamma som Peder Husarm som finns nedskriven i en skattelängd över Vigge från år 1535. För övrigt den äldsta bevarade skriftliga källan som finns från Vigge.

Enligt Nordenström så var Olof både Kanik och Skolmästare, hur kunde han då veta det? Den enda förklaringen är att det helt enkelt framgick av köpebrevet, annars borde Nordenström kunna berätta mer om honom. Detta måste i så fall betyda att Olof redan hade skaffat sig en utbildning innan han sålde sin mark i Vigge. Och en sådan utbildning skaffade man sig inte i Stöde.

 

Var kan då denna Olof ha tagit vägen efter att han sålt sin mark i vigge? Idag vet man fortfarande ingenting med säkerhet. Men några år senare så dyker en man upp som kallar sig själv för Olaus Petri Medelpadius. Han hade år 1546 blivit promoverad till Magister i Wittenberg och år 1564 blev han skolrektor i Stockholm. Därifrån kallas han sedan 1567 till att bli kyrkoherde i Storkyrkan. Erik IV utnämner Olaus Petri till hovpredikant.

Sedan uppstod det problem när Olaus Petri inte vill erkänna den nya liturgin, han avsätts från sin post och hamnar ett tag i fängelse på Häringe kungsgård.

Efter en tid blir han frigiven men återfår aldrig sitt tidigare ämbete. År 1595 eller 1596 dör Olaus Petri, han begravs tydligen de 12/1 1598.

 

Hur stor är då chansen att Olof Kanik i Vigge skulle vara densamma som Olaus Petri Medelpadius. En sak som direkt talar emot detta skulle kunna vara åldern. Olof hade förmodligen redan hunnit skaffa sig en utbildning år 1523, annars skulle Nordenström inte veta att han var Kanik och Skolmästare.

Detta skulle innebära att Olof var född någon gång i början av 1500-talet. Om Olof och Olaus var samma person så blev Olof i så fall runt 96 år gammal.

Detta behöver nödvändigtvis inte vara helt omöjligt.

 

Finns det någon som har förslag på hur man skulle kunna forska vidare om Olof, eller det kanske finns någon som vet mera.

Hör i så fall av er till oss på Viggesidan.

 

/Andreas Wikström Key