Utdrag från Medelpads dombok 1609-1625


 

Ähr dömpt, att Oluff Perszon i Wigge skall behålla ett mål iordh och ther effter husen i Öckne för han hafuer försuarat gården mz Knechtetienst.

I margen: "wthsluthit".

 


 

Ander Månszon i bodhe och Oluf Suerkilson i wifstadh kärade till Johannes Thomeson och Erich Olson effter sin frände Oluf Perszon i Wigge,

som träd full (föll) ihiäll. Och efter Nempden och Sochnen hölle them frij att thz eil skedde medh deres Willie och tillrådo; därföre sköte wij saken

till förlijkningh och wådabrott, och blefue sålunda förente, att Johannes skall gifua Olofz hustru - 7 daler, Erich Olszon 4 daler och Erich Mårtheszon -

1 daler och ther mz ähre her för Rätten förlichte medh handeband och fullkomligh öfuertall för them nu äre och komma kunne.