Om en begäran om att få ha barn hemma i arbete.

 

"Hos Härads Rätten anhöll Torparen Jakob Olofsson i Wigge, om 57 års ålder,

att i anseende till sin hustrus sjuklighet, få framgent hemma hos sig

behålla, till hjälp vid sitt torps skötsel och ännu mera förbättrande, icke

allenast sonen Jakob om 13 år, utan och dottern Anna om 12 år och yngste

sonen Olof om 5 år, av den orsak, att så mycket barnen tilltogo i ålder och

styrka, så försvagades både han och hustrun av ålder och deras hittills använda

idoga arbete.

 

Till Denna ansökan fann Härads Rätten för sin del desto större skäl,

att bifalla lemna, som av detta års husfolks, boskapslängd fants, att sökanden

Jakob Olofsson å sitt torp (Troligen Nich-Hans) redan upparbetat ett

tunnland utsäde (åkerjord), foder för en häst, fem kor, 2 kvigor, 5 (...)

(cri ter...) (ev. kalvar), 4 gamla getter, 3 unga getter, 5 gamla och

fyra unga får, jämväl nämnden och närvarande Tingsallmoge intygade, att både

Jakob Olofsson och hans hustru av enträit arbete och hjelp av barnen

hittills, till deras häll(sa) och krafters nu voro mycket försvagade, varföre

dem åligger, att med detta betyg hos Lonungens Höga Befallningshavande

sig i ödmjukhet anmäla"

 

 

Källa:

Från Härad rättens ting med Tuna tingslag (Tuna-Attmar-Stöde) i Vattjoms

gästgivargård, Stöde, den 17 november 1786.

 

Avskrift av: Per-Erik Larsson, Rännö