Om en begäran om att få ha barn hemma i arbete.

 

"Efter behörig undersökning uti Nämnden (och) närvarande Tings Allmogens

närvaro (befa)nts, att torparen Jakob Olofsson i Wigge är (56) år gammal,

oferdig i fötterne och även (klen) på annat sätt bräcklig, så att han icke

sjelv (lå)ter (?) hävda sitt väl uppodlade torp, av (ett) tunnlands åker

och varvid födas (en) häst, fyra kor, fyra giätter och tre får, (varför)

de behövde till hjelp därvid att få hava (någ)on av barnen hemma.

 

Varförutan Konungens Höga Befallningshavande Höggunstige förordnande

underställes, om icke bemälte torpare måtte få hava sin son Jakob Jakobsson

sig till biträde vid torpet".

 

 

Källa:

Från Härad rättens ting med Tuna tingslag (Tuna-Attmar-Stöde) i Kjällsta

gästgivargård, Stöde, den 22 november 1785.

 

Avskrift av: Per-Erik Larsson, Rännö