Protokoll hållet vid pålyst ärende Auktion hos
bonde enkan Greta Nilsdotter i Wigge den 15 Maj 1877.


Till denna dag hade så väl berörde Erik Pet. Wiklanders enka Greta Nilsdotter som ock
dennes barns förmyndare bonden Nils Granell låtit genom kungörelse pålysa att dennes
gemensamma hemman 5 2/8 Mål under No. l Wigge skulle till den högstbjudande på
ett års tid utarenderas på följande villkor nemnt-.

/ l. Får den blifande arendator nu med denne dag tillträda Hemmanet och detsamma bruka
och bebo under ett års tid och därjemte bebo nedre våningen uti Byggningen och rum
för sina kläder uti norra rummet upptill tillsammans med enkan –

/2. Får arendator skörda helften af den utsådda höstrågen och utså motsvarande vidd in-
stundande höst den andra helften av rågen skördas af Enkan både till råg och halm –

/3. Skall arendatorn under försommaren stänga ny gerdesgård omkring den med höst-
råg besådda Svedjan vid kappellbacken då han ensam får skörda rågen i samma svedja –

/4. Skall han med spån och bristande spik lägga nytt tak på stall och lider –

/5. Skall han arendator under nästa vinter föda och sköta 2 st. kor och 3 st. får med de lamm
som tillkommer under vintern hvaraf enkan njuter afkastningen, och hålla henne tillräcklig
torr och huggen hemförd ved till alla hennes behofver och nästa höst till henne utgifva
l tunna korn –

/6. Att nästa höst köra åker och läggdor till lika stor vidd som han nu får beså och beså det
nu uppkörda läggdor med gräsfrö, samt nästa vinter utföra brukningen på den höstkörda
åkern. Samt uppstilla grödan nästa vinter och lemna brukningen –

/7. Skall han uti fehusgödselstaden inköra cirka femtje lass myrgödsel som tages där det
brukligt varit.

/8. Till hus och hägnadens reparation får tagas af skogen - men ej något deraf till afsalu –

/9. Den uti Nyänget nyligen uppbrutna åkerteg undantages ifrån arendet - och för det

/l0. Skall arendator häfda och bruka hemmanet i den ställning och bruk det sig befinner
med hägnader diken och åkerkörning.
/11. Den blifvande arendator skall ifrån tillträdet hålla alla till hemmanet hörande onera
och utskylder –

/12. Skall den blifvande arendatorn ställa antaglig borgen för ärende villkorens fullgörande
hvartill vederbörande förbehåller sig en stunds prövning efter slaget, hvarefter och sedan
desse för ärendet föreskrefhe villkor blifvit för Spekulanteme upplästa och på tillfrågan
inga vidare upplysningar begäres börjades utropet hvarefter arbetaren Erik Påhlsson i Wigge
stannade för det högsta anbudet med fyratje /40/ kronor som med klubbslag befästades
och antogs som erkännes.


Wittna                                                                         Dag som ofwan

Matts Jönsson
Nils Sjölehn                                                                 E.Påhlsson
                                                                                   Arendator


                                                                           Greta G. N. D. Nilsdotter
                                                                                   Nils Granell
                                                                                  Arendetagare
Abram Olsson
Auktionsförrättare
efter anmodan