Om ett torp i Grössjön, Vigge

 

"Lät Torparen Jacob Olofsson i Wigge till intagande i protocollet inlemna

följande skrifteliga överenskommelse:

Med sunt förnuft, moget betänkande och av fri vilja göres oss undertecknade

emellan följande byteshandel, nämligen:

 

1:) Jag Hindrik Hindriksson och jag Christoffer Hindriksson, såsom ägare av

skattehemmanet No 1 härstädes (Vigge) till hälften, eller 10 3/4-dels

mål skatt vardera, upplåter till vår faster Karin Christoffersdotter och

hennes man Jacob Olofsson, samt deras barn och arvingar till evärderlig

besittning följande skogs skogstrakter och lägenheter, vilka inneslutas

inom desse märken:

 

1:o) Ifrån en nedsatt sten västanför den så kallade Gladbacken neder vid

Grösssjöbäcken, i rätt norr till en sten väst nor der Gladbacksberget i

svedjestaden, därifrån i rätt vinkel österut emellan nämnde berg och svedja,

en längd av ungefärligen 4- eller 500 alnar till en nedsatt sten vid

Sandbacken kallad och åter därifrån i (norr) till Grösssjöberget. Sedermera

efter bergets fot österut till skillnaden emellan oss och Myssjö

skatteägare å Tuna socken, vilken skillnad är en nu det över berget rinnande

bäck, och varest ett kors uti en större sten blev huggen. Kommande

denne tract vidare att stöta emot Myssjö skillnad i öster och söder, samt

till någon del emot vårt eget skogsskifte sunnan för Grössjö bäck, där

likväl bäcken oss emellan är skillnaden.

 

2:) Ett större skogsskifte, vars skillnad tager sin början ifrån Myssjöskog

vid södra bäckmynnet uti Dyrkullstjärnen, därifrån västerut efter

norra sidaan (en) hög bergås till Storgården härstädes (skogs)skifte,

varest uti en stor sten huggs ett kors. Vidare efter samma linia i rätt

norr till Målsta Allmänning kallad och sedermera efter skillnaden i Allmänningen

och vår skog emellan till Talltjärnen, och sist därifrån efter

linian emallan vår och Myssjö skog, åter sedan ut till förstnämnde ställe

uti Dyrkullstjärn.

 

3:) (Även) de oss tillhörige och på nämnde trakt liggande äng,

Gillertjärnsänget kallat, även(?) lemnas och, som utgöra tillsammans sju laduäng.

Hägnaden omkring detta skifte skulle ägaren därav till alla delar

ansvara hel och hållen på de ställen som stöta till vår skog och emot

Myssjö(man) efter hela vår skatt även så om skiftes hägnad med tiden

anses nödig emedan skogsskiftet, bliver även ägaren och innehavaren

därav skyldig, att efter nämnde vår skatt ansvare densamma så emot Myssjö

mannens skog, som emot Målsta Allmänning och Nästgårdens skogsskifte.

Men där denna tillstöter till vårt skifte ansvaras endast efter 2.5 mål,

varföre i allan skatten å följande onera efter Karin Christoffesdotters

och hennes mans död skattas skall till oss eller våra rätts innehavares.

 

4:) Tillåtes av ifrån nedra till större skog skiftet och tvärt om fara

med boskap öster vid Myssjö skillnad. Desse lägenheter och förmoner får

tillträdas nästa vår (1803) och som sagt är nyttjas och brukas såsom

evärdeligt ägendom, då gamla byggnader uppföres vid Gladbacken och

uppodlingen efter eget behag göres.

 

5:) Fyra femtedelar av flyttningskostnaden med byggning väst på torpets

gård till nämnde ställe samt uppsättning därav till väggar och rösten

ansvares av oss ej vidare.

 

2:o) Jag Karin Christoffersdotter och jag Jacob Olofsson upplåter till

åboerne Hindrik och Christopher Hindrikssöner följande av vårt innehavde

Torp att nästledne vår tillträdas:

1) Mossback änget    3 ladu (äng eller inne?)

2) Ny änget               1 dito

3) Nyrå                     1 dito

4) Gamla änget          1 dito

 

5) Gamla gärdan, den svedjan bestående av 1/4-dels tunne-lands åker och

åtta skrindland slåtter.

 

De övriga av våra odlingar innehaves i trenne år och Grössjö ängen

(under) sex år, varefter desamma utan ersättning återfalla till åboerne.

 

3:o) Den ovan omskrivne flyttningskostnaden försvinner genom betalning

av åboerne till Torparne, bestående av Tio Rd. Riksgäld, som betalas vid

flyttningen av husen.

 

4:o) Tillåtes att så länge gamla gärdan besittes, nemligen i 3:ne år,

får Torparna valla sin boskap å samfällt skog.

Men sedermera vallas boskapen å egne skogsskiften.

 

Sålunda vara med sämja- och nögdhet överenskommet och genom denne förening

försvinner alla föregående Contract angående Torplägenheterna, vilket

allt med våre egenhändige underskrifter bland närstående vittnen bestyrkes,

som skedde i Wigge den 20 october 1802.

 

Hindrik Hindriksson, Christoher Hindriksson

Jacob Olofsson. J O S., Karin Christophersdotter. K C D. i Wigge.

 

Wittnens egenhändige underskrifter

F. Norlin, Olof Olofsson i Wigge.

 

Och Resolverades:

Att detta Contract varder på begäran, Jacob Olofsson och hans hustru,

samt övrige vederbörande till den säkerhet, kraft och värkan Lag förmår

uti domboken intaget."

 

Källa:

Från Härad rättens ting med Tuna tingslag (Tuna-Attmar-Stöde) i Vattjoms

gästgivargård, Stöde, den 29 oktober 1802.

 

Avskrift av: Per-Erik Larsson, Rännö