Magnus Nordenströms beskrivning av Vigge år 1769


En gammal bolby¹ belägen till skogs. Har namn af wiggen, det är berg-kammen som ligger N. ostan före, eller at det fordom kan hafwa hetat Wäg heden, emedan här om lärer warit någon stråk wäg i forna dagar.
När en liten beswärlighet af 6 eller 7/4 mil. Kyrkowäg undantages, så kunna de som här bo, göra sig gagn af den sanskylliga bonde-lyckan: De hafwa de fläste sine egor för ögonen om dagen och sin bo-ting i godt förvar om nätterne, wetande föga af något alarm, utom de få resor at hunden skäller och tuppen gal. När man undantager at salt måst tilköpas och jern, så fins här andra ting, som wår natur egenteligen behöfwer². De som bo afsides och äga tillständiga lifsmedel, kunna framför andra lefwa roligt, om de så wilja; men af barndomen äro de gemenligen mera skygge än de, som på bygden blifwit upfostrade.

¹ För någre hundra år sedan hafwa sju bönder warit på den negden, hwilka haft sine bolstäder å ömse sidor där wid Wigges sjön. Efter diger döden skall ingen mer warit behollen af dem alla, än Pal eller Palne, som bodde Pal böle, och war samtida med Bratte i Brattås, och den fattiga i Lo böle som nämnes 2 Cap. § 17.


² Människan behöfwer watten, eld, jern, salt etc.
 

/Sammanställd av Andreas Wikström